ریشه های من جاییست فراتر از نگاه سطحی تو ...

عکس از سیاوش

به خیالت مرا خوب شناخته ای، هیاهو گری، و آمیانه مرا تعریف میکنی! می خوانی مرا آنگونه که سزاوار خود میدانی، معرکه می گیری و خود نمایی، بزک می کنی و باورت میشود.

آنگاه که به سراغم می آیی شاخه های شکسته ام را کنایه میگری، برگ های ریخته ام را با ضربات پا به صدا در می آوری، ولی چه سود که تو تنها تماشاگر پاییزی گذرایی، آیا هیچ وقت به زیر پایت نگاهی انداخته ای؟ این بر آمدگی ها را که چون تپه ای سربرآورده دیده ای؟ این همان چیزیست که تو همواره از درکش ناتوان (نگوییم عاجز) بودی. تو نمی پایی دیر یا زود کلیشه هایت کهنه خواهد شد، تو نمی پایی چون فلسفه ای برای زیست نداری، تو نمی پایی چون علت و معلول (هم معنی مناسب پارسی پیش نهاد دهید ) تو را در خود فراگرفته، چون به دنبال میان بر های نا کارا میروی.

به ریشه هایم خوب بنگر و آنگاه مرا در سایه ی آن تماشا کن. من روزی زنده تر از دیروز به زندگی باز میگردم و آن روز استوار بر قدرت خویش و بی نیاز از تملق گویی های بی فایده آنگونه که باید سر بر خواهم آورد.

/ 5 نظر / 96 بازدید
miss queen

SALAM SIAVASH jan ..........bloget komake khobi behem kard vase entekhabam baraye philipin.........azat mamnoonam

joopiter55

besyar amigh v ziba

joopiter55

besyar amigh v ziba

joopiter55

besyar amigh v ziba

joopiter55

besyar amigh v ziba